Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://smartinstall.kubala.com/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Kubala sp. z o.o., z siedzibą w Goleszowie, ul. Przemysłowa 5, 43-440 Goleszów, POLSKA zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000246395, NIP: 548-246-06-64, REGON: 240242697 o kapitale zakładowy  4.929.000,00 PLN

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: marketing@kubala.com lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, pod numerem telefonu +48 33 854 22 33

Administratorem danych osobowych Klientów jest Kubala sp. z o.o., z siedzibą w Goleszowie, ul. Przemysłowa 5, 43-440 Goleszów, POLSKA zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000246395, NIP: 548-246-06-64, REGON: 240242697 o kapitale zakładowy 4.929.000,00 PLN

 

 • 1 Definicje

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następujących określeń pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, będąca użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument –. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Kubala Sp. z o.o. czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Koszyk -jedna z funkcjonalności Serwisu zapewniająca możliwość zapisywania i wyświetlania Towarów, których zamówieniem jest zainteresowany Klient, w tym również pozwalająca na modyfikację danych zamówienia (na etapie przed złożeniem zamówienia przez Klienta).

Opinie – oznaczają zamieszczone w Serwisie przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające subiektywną opinię Klienta o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie; Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów;

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – Kubala Sp. z o.o. z siedzibą w Goleszowie, ul. Przemysłowa 5, 43-440 Goleszów, POLSKA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000246395, NIP: 548-246-06-64, REGON: 240242697 o kapitale zakładowy 4.929.000,00 PLN

Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; 

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Treści – treści udostępnione w ramach Serwisu, w tym w szczególności utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe, bazy danych oraz inne materiały, w tym m.in. elementy graficzne, teksty, materiały wideo, jak również ich wybór i zestawienie w Serwisie.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres email: sklep@kubala.com lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, pod numerem telefonu +48 33 854 22 33

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”;

 1. Każde zdefiniowane w ust. 1 powyżej określenie, ma takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
 • 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu
 1. Niniejszy Regulamin normuje kwestie związane z korzystaniem z Serwisu oraz jego poszczególnych funkcjonalności.
 2. Serwis zapewnia Klientom również możliwość korzystania z jego poszczególnych funkcjonalności, obejmujących w szczególności:a. przeglądanie treści udostępnionych w Serwisie;
  b. rejestrację Klienta w Serwisie;
  c. składanie zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  d. możliwość zamieszczania Opinii w Serwisie;
  e. usługę Newslettera.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku
 4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu, a nie ofertę zgodnie z art., 66 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
 6. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to:
  (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail;
  (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0;
  (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768.
 7. Nie jest dopuszczalne:a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
  b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
  c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
  d. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej oraz
  e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

 

 

 • 3 Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży
 1. Informacje podane w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej prezentowanych w nim Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego.
 2. Przez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Oferta jest wiążąca dla Klienta tylko wówczas, jeśli Sprzedawca niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania (potwierdzenie złożenia zamówienia) na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie stanowi jednocześnie oświadczenie woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty (a tym samym stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży). Sprzedawca, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta. Jeśli niezwłocznie, nie później, jednakże niż
  w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca nie wyśle potwierdzenia jego otrzymania, wówczas Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta,
  a wszelkie uiszczone płatności zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.
 4. W razie zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca w dalszej kolejności wyśle na adres
  e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenie wysłania Towaru, przy czym w przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia Sprzedawca może wysłać kilka odrębnych wiadomości e-mail dotyczących potwierdzenia wysłania poszczególnych części zamówienia.
 5. Informacje dotyczące złożonego przez Klienta zamówienia są przechowywane przez Sprzedawcę i przesyłane Klientowi e-mailem w potwierdzeniu otrzymania oferty,
  o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu (potwierdzeniach) wysłania Towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokument księgowy (faktura/paragon) potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży zostanie wysłany Klientowi w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany
  w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia bez rejestracji
  w Serwisie niezwłocznie po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania Towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W przypadku dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia dokument księgowy zostanie przekazany po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania ostatniej części zamówienia.
 7. Dodanie Towaru do Koszyka nie stanowi rezerwacji Towaru ani nie stanowi gwarancji stałości ceny Towaru.
 8. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła, w tym podatek od towarów i usług (jest to cena brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są określane odrębnie w toku procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 9. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.
 10. Umowy Sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 11. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 12. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 13. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia
  w Sklepie internetowym.
 14. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 15. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie,
  w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiaru. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do” Koszyka”. Aby kontynuować wybór Towarów należy skorzystać z opcji „Kontynuuj zakupy”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka”
  i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego bądź realizować zamówienie bez rejestracji, uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient
  w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
 16. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty
  i odbioru”.
 17. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 18. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne
  z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.
 19. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów
  w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
 • 4 Utworzenie Konta indywidualnego.

 

 1. Do przeglądania treści udostępnionych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja, tj. posiadanie Konta Indywidualnego w Serwisie. Z chwilą wpisania przez Klienta
  w przeglądarce internetowej adresu strony internetowej Serwisu lub skorzystania
  z funkcji przekierowania na stronę Serwisu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Wraz z wyjściem ze strony Serwisu umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną ulega rozwiązaniu.
 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym może następować po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie bądź bez rejestracji. Z chwilą rejestracji w Serwisie (tj. utworzeniem Konta) dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy
  o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Założenie Konta jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
 3. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana w drodze on-line.
 4. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Rejestracja” lub
  w zakładce „Logowanie” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła.
 5. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do swojego Konta po zalogowaniu do Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć zawartą z Klientem Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta z następujących ważnych przyczyn:
 1. brak dokonania przez Klienta w terminie 5 lat od dnia ostatniej transakcji zakupu
  w Sklepie Internetowym;
 2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron;
 3. zmiana zakresu i rodzaju świadczonych usług/sprzedawanych Towarów, w tym
  w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną/nowych Towarów lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu, w tym również Sklepu Internetowego oraz wycofanie Serwisu lub pewnych jego funkcjonalności;
 4. zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
 5. zmianę procesu zawierania Umów Sprzedaży;
 6. zmianę sposobu, terminów i kosztów dostaw/płatności/zwrotów/reklamacji;
 7. zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej.
 8. Klient może wypowiedzieć zawartą ze Sprzedawcą umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta bez wskazania przyczyn.
 9. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta, następuje z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia w drodze e-mail o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną powinno zostać przesłane Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej sklep@kubala.com
 10. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta, Konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia w ramach Konta, z wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostaną anulowane. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje usunięcie Konta w Serwisie.

 

 • 5 Dostawa
 1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Polski.
 2. W przypadku dostawy na terenie Polski, towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD poprzez kuriera. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem.
  W przypadku dostawy poza granicę Polski, Towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. W takim wypadku nie istnieje możliwość wyboru opcji dostawy za pobraniem. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.
 3. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
 4. Towary dostarczane są w terminie od 1 do 3 dni roboczych w przypadku dostawy na terenie Polski. W przypadku dostawy poza granicę Polski, termin dostawy wynosi od
  5 do 10 dni roboczych. Przez termin dostawy podany w dniach roboczych należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. W ramach każdej przesyłki Towaru Klient otrzymuje dowód zakupu (faktura VAT) przesyłany elektronicznie na adres poczty elektronicznej Klienta lub na życzenie Klienta dołączany w formie papierowej do przesyłki a także druk wymiany/zwrotu towaru.

 

 • 6 Ceny i Płatności

 

 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru, za pomocą systemu płatności:
 5. Pay Pal, obsługiwanym przez spółkę PayPal (Europe) z siedzibą w Luksemburgu
 6. Przelewy 24 (PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska), przed dostawą.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w punkcie 4 niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu płatności potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.
 8. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności Klient ponosi koszty z tym związane.
 9. Zamówiony Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty jego ceny przez Klienta.
 • 7 Zwroty i Reklamacje

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

 1. Jeśli zakupiony Towar ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady.
 2. Rękojmia w stosunku do innych Klientów jest wyłączona.
 3. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się
  w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). Powyższe prawa przysługują w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady. Nie jest konieczne przedstawianie paragonu.
 4. Reklamacje można składać pisemnie na adres Kubala sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 43-440 Goleszów, jak również e-mailowo sklep@kubala.com
 5. Składając reklamację należy opisać brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Kupujący udostępnia Sprzedawcy reklamowany Towar a Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt, chyba, że Sprzedawca zdecyduje, że przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy. Towar może zostać przesłany przez Klienta (na koszt Sprzedawcy) za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę. Wraz z reklamowym Towarem należy przesłać formularz zwrotu lub reklamacji z nr konta oraz paragonu. Reklamowy Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy
 6. Sprzedawca, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że uznał reklamację zgodnie z żądaniami Klienta.
 7. Towary objęte sprzedażą przez Sprzedawcę posiadają również gwarancję Producenta – 24 miesięczną w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców Indywidualnych,
  12 miesięczną w przypadku pozostałych Kupujących. W przypadku gwarancji koszty transportu, montażu czy demontażu wadliwej rzeczy ponosi Kupujący. Szczegóły warunków gwarancji, znajdują się w karcie gwarancyjnej.
 8. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, nie stosuje się, z wyjątkiem ust. 5.
 9. W sprawie zwrotów i reklamacji można kontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem +48 33 854 22 33 lub sklep@kubala.com w godzinach pracy od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00
 • 8 Odstąpienie od umowy
 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, przy czym w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane częściami w ramach jednego zamówienia termin ten liczony jest od dnia otrzymania ostatniego Towaru objętego zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Kubala sp. z o.o.,
  Przemysłowa 5, 43-440 Goleszów
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wobec Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów w formie za pobraniem.
 7. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 8. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30,00 PLN.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres Sprzedawcy lub na adres poczty e-mail sklep@kubala.com. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnym na stronie Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • 9 Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany adres bankowy w tej samej kwocie, jaką wyniosły koszty zamówionego towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na konto do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 10 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
  i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 11 Odpowiedzialność odszkodowawcza

 

 1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży należy się
  w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedawca nie odpowiada za skutki użycia Towarów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Indywidualnym ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za Towar wraz z kosztami dostawy.

 

 • 12 Newsletter

 

 1. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Serwisu oferuje usługę Newslettera polegającą na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji o charakterze marketingowym o działalności Sprzedawcy i oferowanych przez Sprzedawcę produktach i usługach, w tym w szczególności dotyczących nowości, ofert specjalnych oraz promocji na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zapisie na Newsletter zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2 poniżej.
 2. Klient może zapisać się na Newsletter poprzez pozostawienie w formularzu zapisu na Newsletter adresu e-mail. Pozostawienie w formularzu zapisu na Newsletter adresu e¬mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy drogą elektroniczną informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na Newsletter do Klienta przesyłana jest wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu na Newsletter (subskrypcji Newslettera). Po kliknięciu na link potwierdzający zapis na Newsletter adres e-mail Klienta zostanie dodany do newsletterowej listy mailingowej Sprzedawcy.
 3. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym momencie i bez podawania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newslettera.
 4. Po wypisaniu się z Newslettera, do czasu technicznego przeprocesowania wypisu przez Sprzedawcę, Klient może otrzymywać jeszcze przez pewien okres Newsletter, w żadnym wypadku okres ten nie będzie, jednakże dłuższy niż 30 dni.

 

 • 13 Zamieszczanie Opinii w Serwisie

 

 1. Sprzedawca gwarantuje Klientom zarejestrowanym w Serwisie również możliwość zamieszczania w Serwisie Opinii.

Z chwilą zamieszczenia Opinii w Serwisie, Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez Sprzedawcę z Opinii na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;

c) wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez Sprzedawcę), kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.

 1. Klient wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Sprzedawcy związanych z publikacją Opinii Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Sprzedawcy przed takimi roszczeniami. Ponadto, Klient będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedawcę związanych z publikacją Opinii przez danego Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane przez Klientów w Serwisie w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 14 Postanowienia końcowe

 

 1. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie.
 2. Z okazji promocji lub innych akcji marketingowych Sprzedawca może przyznać Klientom szczególne uprawnienia, niewynikające z niniejszego Regulaminu (np. darmowa dostawa dla zarejestrowanych Klientów, wydłużenie okresu odstąpienia od Umowy Sprzedaży).
 3. W przypadku, gdy Kupujący przesłał swoje Ogólne Warunki Kupna/Zamówienia, pierwszeństwo mają niniejsze Postanowienia.
 4. Wszelkie zmiany do postanowień zaproponowane przez Kupującego przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
 5. Wzajemne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed niniejszymi postanowieniami.
 6. Sprzedawca zachowuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 7. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają właściwości sądów polskich, które będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim.